Web Apps

Mephaitone - Restaurant
Mephaitone - Restaurant
mephaitone.ge

Used software:

PHP Bootstrap MySQL Adobe XD
Jrwebdev - Own portfolio
Jrwebdev - Own portfolio
jrwebdeveloper.com

Used software:

Bootstrap Laravel Adobe XD MySQL
Visitajara - Travel website
Visitajara - Travel website
visitajara.com

Used software:

PHP Bootstrap MySQL
Infoajara - TPDA agency
Infoajara - TPDA agency
infoajara.com

Used software:

Bootstrap PHP MySQL

Graphic Designs

Eco Village Ortsva - Logo
Eco Village Ortsva - Logo
Eco Village Ortsva on Facebook

Used software:

Illustrator
JK Veranda - Logo
JK Veranda - Logo
JK on Facebook

Used software:

Illustrator
Logosi edu - Logo
Logosi edu - Logo
Logosi on Facebook

Used software:

CorelDraw
Mephaitone - Logo
Mephaitone - Logo
Mephaitone on Facebook

Used software:

CorelDraw
Jrwebdev - Logo
Jrwebdev - Logo
Own logo

Used software:

CorelDraw
Tourist info - Logo
Tourist info - Logo
TIC on Facebook

Used software:

CorelDraw

Snippets

Product Catalog App
Product Catalog App
View

Used languages:

Figma Bootstrap Laravel MySQL
Movie App
Movie App
View

Used languages:

Bootstrap Laravel API
Search Modal
Search Modal
View

Used languages:

Javascript Bootstrap
Responsive Card
Responsive Card
View

Used languages:

HTML5 CSS3 Javascript
Tip Calculator
Tip Calculator
View

Used languages:

HTML5 CSS3 Javascript
Till My Birthday
Till My Birthday
View

Used languages:

HTML5 CSS3 Javascript